Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre Obec Pochabanydôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obce v spojení s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajovje podľa ust. § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov Obec Pochabany (ďalej aj obec).Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obceza účelom plnenia zákonom uložených povinností a poskytovania služieb obyvateľom a návštevníkom obce.
Oprávneným záujmom obce pre spracúvanie osobných údajovje plnenie uložených povinností v rámci výkonu samosprávy a výkonu prenesenej štátnej správy.Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti obce, majú k Vašim osobným údajom prístup zamestnanci obce a poverené osoby na spracúvanie osobných údajov.Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s obcou.Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s obcou uchovávame Vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.vZa podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov máteprávo kedykoľvek sa obrátiť na obec a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov máte taktiež právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: obecpochabany@gmail.com prípadne písomne na adrese Obecného úradu. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontakt

Elektronické služby

ESMAO portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintroín

Moje notifikácie

Notifikácie

Wifi pre teba

Wifi pre teba