Profil verejného obstarávateľa

Obec Pochabany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1/ písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Pochabany na internetovej stránke svoj „ Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzatvorených zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Pochabany
Sídlo: Obecný úrad č. 24, 956 38 Pochabany
IČO: 00800031
DIČ: 2021054508
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 015 184 9001/5600
Štatutárny zástupca: Vladimír Beňačka, starosta obce
Telefónne číslo: 038/76 952 59
E-mail: obecpochabany@gmail.com

PredmetUchádzačDátum vystaveniaHodnotaPoznámka