Názov dokumentu
Zverejnenie zámeru – osobitný zreteľ
Zámer predať nehnuteľný majetok Obce Pochabany č. 42019 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru – č.3/2019 priamy predaj pozemkov – vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru – č.3/2019 priamy predaj pozemkov
Zverejnenie zámeru – č.2/2019 priamy predaj pozemkov – vzory cenových ponúk FO a PO
Zverejnenie zámeru – č.2/2019 priamy predaj pozemkov
Zverejnenie zámeru – č.1/2019 priamy predaj pozemkov – vzory cenových ponúk FO a PO
Zverejnenie zámeru – č.1/2019 priamy predaj pozemkov
Zverejnenie zámeru predať a kúpiť nehnuteľný majetok 4/2018 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer priameho prenájmu – vzory cenových ponúk
Zámer priameho prenájmu č. 1/2018.
Zverejnenie zámeru predaja – vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru 3/2018 – priamy predaj
Zverejnenie zámeru 2/2018 – osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Pochabany 1/2018
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3/I/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 2/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Pochabany 12017
Určenie spôsobu predaja a predaj majetku obce Pochabany
Určenie spôsobu predaja a predaj majetku obce Pochabany
Zámer vzájomnej výmeny pozemkov
Zámer predaja – osobitný zreteľ Haluzoví
Zámer predaja – osobitný zreteľ Franková
Názov dokumentuPopis
Výzva na predkladanie cenových ponúk – Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domomVÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
– Verejný obstarávateľ: Obec Pochabany;
– Názov zákazky: Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom;
– Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom.
– Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://voarchiv.eu/files/352-acaabc322c/. Lehota na predkladanie ponúk: do 25.10.2019, 10:00 hod.


Výva na predloženie cenovej ponuky – Prestrešenie priestoru pred domom smútku a zastrešenie plochej strechy domu smútku